Kim jesteśmy

FUNDACJA

pod nazwą Europejsko-Azjatycka Fundacja Edukacji Biznesowej

( dawniej Polsko Chińska Fundacja promocji Kultury i Sztuki DONG FENG )

I. Nazwa Fundacji

Nazwa fundacji brzmi Europejsko-Azjatycka Fundacja Edukacji Biznesowej.

Fundacja może używać także skrótu Fundacja EAFBE.

II Zakres działania Fundacji

Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundacja może także działać poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z zachowaniem wszelkich wymogów prawa miejscowego

III. Cele Fundacji

 1. promocja historii, kultury i sztuki chińskiej w Polsce
 2. promowanie i popularyzowanie języka chińskiego w Polsce
 3. informowanie na terytorium Polski o gospodarce Chin i warunkach inwestowania w Chinach
 4. promocja historii, kultury i sztuki polskiej w Chinach
 5. informowanie na terytorium Chin o gospodarce Polski i warunkach inwestowania w Polsce
 6. informowanie o możliwości działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 7. działania edukacyjne związane z szeroko rozumianą działalnością biznesową oraz pozabiznesową,
 8. działania popularyzatorskie oraz informacyjne w zakresie naukowym i biznesowym,
 9. wspieranie działań o charakterze integracyjnym pomiędzy europejskimi i azjatyckimi organizacjami lub instytucjami rządowymi i pozarządowymi,
 10. promowanie badan naukowych,
 11. działania w zakresie promocji bezpieczeństwa ludzi i firm w Europie i Azji.

IV. Fundacja realizuje swoje cele i zadania poprzez :

 1. działalność edukacyjną,
 2. działalność konsultingową,
 3. działalność popularyzatorską,
 4. działalność wydawniczą,
 5. badania naukowe,
 6. organizowanie konferencji naukowych,
 7. szkolenia,
 8. organizowanie spotkań i dyskusji,
 9. wymianę informacji,
 10. finansowanie stypendiów naukowych i edukacyjnych,
 11. reprezentowanie interesów i ochrona praw członków stowarzyszenia wobec władz państwowych,
 12. samorządowych i innych podmiotów,
 13. kształtowanie warunków społecznych i organizacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa,
 14. tworzenie warunków organizacyjnych i ekonomicznych dla podnoszenia jakości usług edukacyjnych,
 15. wyrażanie opinii w sprawach związanych ze statutowym celem Stowarzyszenia,
 16. współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi,
 17. prowadzenie działalności gospodarczej,
 18. wykonywanie innych zadań wynikających z uchwał Walnego Zebrania Członków.
 19. organizacja kongresów, forów, seminariów w kraju i za granicą
 20. prowadzenie  warsztatów, szkoleń, studiów tematycznych w kraju i za granicą.